วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่)

. . . . . . . อุโบสถสแตนเลส วัดโพธิ์รัตนาราม เป็นอุโบสถหลังที่ 2 ของเมืองไทยที่หุ้มด้วยสแตนเลสทั้งหลัง (หลังแรกอยู่ที่ วัดป่าลำขาแข้ง จ.กาญจนบุรี) อุโบสถกรุด้วยสแตนเลสทั้งด้านนอกและด้านใน วัดโพธิ์รัตนาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2485) แต่เดิมอุโบสถสร้างด้วยอิฐและปูน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2509 ปัจจุบันบูรณะใหม่ด้วยการหุ้มสแตนเลสครอบหลังเดิมทั้งหลัง โดยใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท วัดโพธิ์รัตนาราม ชาวบ้านมักเรียก “วัดโพธิ์คู่” เนื่องจากในสมัยก่อนมีต้นโพธิ์ขึ้นคู่กันอยู่หลายคู่   วัดโพธิ์รัตนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นวัดหลักของตำบลปากแรต ตั้งบนพื้นที่ 15 ไร่  มีพระปางปาลิไลยก์ เป็นที่นับถือและกราบไหว้ของชาวพุทธเมื่อเดินทางมายังวัดแห่งนี้  อนุสรณ์เตือนใจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

. . . . . . . .(พระปางปาลิไลยก์ เป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ มีรูปช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ และ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย  มีประวัติและความสำคัญตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า ในสมัยพระพุทธองค์เกิดเหตุการณ์แบ่งฝ่ายของพระภิกษุและชาวบ้านเป็น 2 ฝ่าย   พระปางปาลิไลยก์จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถืงการขาดความสามัคคีและการทะเลาะวิวาท ซึ่งก็เป็นข้อสันนิษฐานได้ว่า วัดโพธิ์รัตนารามได้สร้างพระปางปาลิไลยก์องค์นี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สอดคล้องกับสถานการณ์ในสมัยพระพุทธองค์ในครั้งนั้น เป็นเครื่องเตือนใจให้กับการทำสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยเช่นกัน)