เรื่องของโอ่ง

💠 โอ่งมังกรถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดราชบุรีมากว่า 60 ปี     ด้วยเอกลักษณ์ของดินสีแดงอันมีความเฉพาะตัว และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเลียนแบบได้ยาก  “เรื่องของโอ่ง”  สถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ เชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราชบุรีอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม การปั้นโอ่งมังกร  ของจังหวัดราชบุรี ในรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ทั้งด้านความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอัตลักษณ์ประจำจังหวัดให้ชนรุ่นหลังตระหนักถึงความเป็นมาของโอ่งมังกร ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และดำรงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวราชบุรี คงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นตำนานมีชีวิตและเป็นที่นิยมตลอดไป สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลาน “เมืองโอ่งมังกร” และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่นานาประเทศ

💠แต่เดิมโรงโอ่งเรืองศิลบิก่อตั้งเมื่อปี 2513 ซึ่งในสมัยนั้นอยู่ที่บ้านดอนแจง ต ดอนตะโก จ.ราชบุรีโดยได้ซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเต็มคือโรงโอ่งดินไทยเจริญ คุณอเส้ง แช่ชั่น แยกตัวจากโรงโอ่งเถ้าเสี่ยงขั้วมาเริ่มทำกิจการเป็นของตัวเอง โดยมีคุณแม่หมุยจู แช่ตั้งคอยช่วยเหลือ ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โรงโอ่งเรืองศิลอย่างแท้จริง

💠ในช่วงปี 2513 โรงโอ่งราชบุรีมีจำนวนทั้งสิ้น 28 โรงงาน ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและรัมน้ำแม่กลองบางส่วนกิจการดำเนินมาจนถึงปี 2535 คุณอเส้ง โอนก๊จการโรงโอ๋งมาให้กับบุตรชายคนโต คือ คุณสมหมาย ชินภาณุวัฒน์ ดำเนินกิจการต่อ ปัจจุบันโรงโอ่งเรืองศิลย์ได้มีอยู่ 3สาขาในจังหวัดราชบุรี โดยผลิตเครื่องเคลือบดินเผาทั้งแบบตกแต่งประดับอาคารและตกแต่งสวนหย่อมภายในบ้านรวมถึงผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

💠เพื่อความปรารถนาเพื่อให้ขนรุ่นหลัง ได้เห็นถีของโอ่งมังกรว่าเป็นมาอย่างไรจึงก่อตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของโฉ่ง สร้างบนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ถัดมาจากโรงโอ่งเรืองศิลป๊ 3 เพื่อสัมผัสบรรยายกาศของโรงโองอย่างแท้จริง การแสดงงานปั้น ขั้นตอนการผลิต รวมถึงบุคลากร ล้วนจำลองมาจากสถานที่จริง ส่งเสริม การท่องเที่ยวเยิงอนุรักษ์ศิลปิและวัฒนธร รรมประจำท้องถิ่นสะท้อนวิตและความเป็นอยู่ ความเจริญในยุคต่งๆและการพัฒนารูปแบบของอัตลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรีอย่างแท้จริง

💠โอ่งมังกรของราชบุรีนับเป็นสินค้าของภูมิ มิปัญญู ญาชาวบ้านโดยแท้แม้ว่าสภาพการในความต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไป แต่โอ่งมังกรของราชบุรีก็ยังเป็นที่นิยมและยังมีเสน่ห์ในตัวเองไม่เสื่มคลาย คุณสมหมายตระหนักถึงอนาคตอันไกล กัจการโรงโอ่งจะถด ถอยและสูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากผลกระทบจากสินค้าทดแทน เช่น ถังใส่น้ำพลาสติก แท้งก์น้ำสแตนเลสและโอ๋งมังกรราชบุรีก็จะเหลือแต่ตำนาน

💠ส่วนพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์โอ่ง มีค่าใช้จ่าย คนไทยผู้ใหญ่คนละ 190 บาท เด็ก 100 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ 380บาท เด็ก 200 บาท  ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นห้องต่างๆ และมีวิทยากรของสถานที่นำชม โดยกิจกรรมมีเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 รอบ 

. . . . รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.

. . . . รอบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น.

กิจกรรม 1  เข้าชมเรื่องราวความเป็นมาของโอ่งราชบุรีผ่านสื่อการ์ตูนอนิเมชั่น

กิจกรรม 2  เข้าชมพิพิธภัณฑ์โอ่ง 3 แผ่นดิน รวบรวมเรื่องราวของโอ่งตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน

กิจกรรม 3  เข้าชมการสาธิตวิธีการปั้น การติดลายโอ่งมังกร โดยช่างฝีมือมากประสบการณ์

กิจกรรม 4  กิจกรรม workshop ปั้นโอ่ง และเพ้นท์โอ่งมังกร

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦  ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦  ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦  ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

.

.

.

.

.

.

⇝ โอ่งเลี่ยน ⇜

เรียบง่าย ไม่มีลวดลาย ศึกษณะโดยรวมคล้ายไหขนาดไหญ่อาจจะมีการตกแต่งเพียงเล็กน้อยด้วยไม้ตบลายบริเวณบ่าโอ่งลวดลายที่ปรากฏมักมีความหมายมงคลตามความเชื่อและ วัฒนธรรมของชาวจีน จุดประสงค์การใช้งานของโอ่งยุคแรกจึงมีความหลากหลายตั้งแต่การกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การถนอมอาหาร

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⇝ ปั้นด้วยการขด ⇜

การขดดิน รูปแบบการปั้นโอ่งแบบดั้งเดิมสามารถประยุกต์รูปทรงได้หลากหลายขดเส้นดินลงบนฐาน กดให้แนบสนิทเพื่อการยึดติดแน่นหนา ตกแต่งผิวโอ่งภายนอกให้เกิดความเรียบเนียนก่อนติดลวดลาย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⇝ การพิมพ์ลาย ⇜

แผ่นพลาสติศใสเจาะเป็นลายฉลุเป็นเครื่องมือพิเศษเกิดจากการพัฒนาประยุกต์ใช้งานเครื่องมือตามยุคสมัยลวดลายที่ซับซ้อนจึงใช้ระยะเวลาในการติดลวดลายน้อยลงเพียงปาดดินขาวลงขนแผ่นติดลายลงบนผิวโอ่ง

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⇝ ลวดลายมังกรนูน ⇜

ความแข็งแกร่งของลวดลายมาจากการใช้ดินเหนียวแดงตกแต่งภายนอกด้วยสีสันที่ดินขาวและสารเคลือบที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่แกะลวดลายอย่างประนีตบรรจงด้วยความชำนาญจากช่างฝีมือสู่ผลงานอันทรงคุณค่า อัตลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรี

.

.

.

  • ที่อยู่ : 66 หมู่ 6 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี
  • เปิด : ทุกวันเวลา 9.30 – 17.30 น.
  • Line : @ruangkongong​
  • Email : Ruangkongong@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 098-2419148 , 094-6834521, 084-1415465
  • Facebook : เรื่องของโอ่ง Pottery Legend
  • 🌐 : ruangkongong